Một số hình ảnh đoàn KĐCL


Hình ảnh chuyên đề Thiết kế ma trận đề thi


Hình ảnh chuyên đề Thiết kế ma trận đề thi


Lễ 20/11 năm học 2014 - 2015


164