Thầy và trò trường TH Nguyễn Văn Trân cùng nhân dân cả nước tích cực phòng chống, đẩy lùi COVID -19.

Tập ảnh : Một số hình ảnh đoàn KĐCL

87